הסכם השתתפות

תכנית השותפים AMBASSADORS

התנאים המפורטים להלן מהווים הסכם בינינו Ambassadors ("החברה" או "אנחנו") לבינך, משתתפת בתכנית השותפים שלנו ("את" ו/או "משפיענית") בקשר להשתתפותך  בתכנית השותפים שלנו ("תכנית השותפים" או "התכנית") ובקשר לשימושך בפלטפורמה לניהול תכנית השותפים ("המערכת") המנוהלת על ידי החברה. תנאים אלו הינם חלק בלתי נפרד מתנאי ההשתתפות בכל אחד מהקמפיינים בהם תשתתפי  (ככל שתשתתפי) במסגרת השתתפותך בתכנית השותפים.

בנוסף לתנאים המפורטים להלן,  מעת לעת נעדכן אותך בתנאים נוספים הקשורים בקמפיינים ספציפיים, באמצעות העלאה למערכת ו/או באמצעות משלוח הודעה אליך בדואר אלקטרוני ו/או אמצעי קשר אחר שסיפקת לנו ("תנאים נוספים"). תנאים נוספים כאמור וכן מדיניות הפרטיות מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה אלה ויחדיו מהווים את הסכם ההתקשרות שלך עם החברה ("ההסכם").

ההסכם מנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחות אבל מתייחס לנשים וגברים כאחד. מקום בו נכתבו הדברים בלשון יחיד, הכוונה גם ללשון רבים ולהיפך.

 

1.       כללי

1.1.    החברה מנהלת תכנית שותפים המאפשרת למשפיעניות, בכפוף לאישור החברה להשתתפות המשפיענית ובכפוף להרשמה למערכת, להשתתף בקידום מוצרים של לקוחות החברה ("לקוח" או "לקוחות"). השתתפותך בקידום מוצרי הלקוחות עשויה להיות במספר דרכים, על פי החלטת החברה. בין אופני ההשתתפות תוכלי להשתתף באמצעות העלאת תוכן מקורי של המשפיענית המקדם את המותג ו/או מוצריו של הלקוח ("קמפיין") בהתאם לדרישות ומאפייני הקמפיין הספציפי כפי שיועברו למשפיענית ביחס לכל קמפיין וקמפיין שהחברה תציע למשפיענית להשתתף בו  ו/או המשפיענית תפרסם תכנים בחשבונות ו/או פרופילים השייכים למשפיענית במדיה המקוונת (כגון,בלוגים, ניוזלטרים, ווטסאפ, טלגרם, רשתות חברתיות) ("החשבונות") ו/או  תקדם מכירת מוצרי הלקוח באמצעות הפניית לקוחות לרכישת מוצרי הלקוחות תחת הקמפיין הרלוונטי והכל בהתאם לתנאים ולמגבלות המפורטים להלן. בנוסף לאישור החברה, השתתפות כל משפיענית בקמפיין כלשהו עשוי להיות מותנה באישור הלקוח בעל הקמפיין המסויים וללקוחות נתונה האפשרות לבחור אילו משפיעניות ישתתפו בקמפיינים שלהם.

1.2.    ככל שאפשרות זו נפתחה עבורך, מערכת השותפים תאפשר לך להפיק קישורים לאתר ייעודי של הקמפיין, ככל שקיים ("אתר הקמפיין") וקודי קופון לרכישת מוצרי הקמפיין ייחודיים על שמך (קישורים לאתר ייעודי וקודי קופון ייקראו להלן "קישורים") אותם תוכלי להציג בחשבונות שלך. הקישורים ישמשו לזיהוי וקישור רכישות שבוצעו בעקבות הפעילות שלך תחת הקמפיין.

1.3.    כאשר תבוצע מכירה מאושרת (כפי שתוגדר להלן) של מוצרי הלקוח לגולש שהופנה על ידך, תהיי זכאית לקבלת תשלום עמלה בגין המכירה המחושב כאחוז מסוים מכל מכירה כאמור ("עמלה").  מובהר כי לא ישולם כל תגמול על כל אירוע אחר שאיננו מכירה.

2.       תנאים מסחריים

2.1.    גובה העמלה המשולמת למשפיעניות הינו 5% אלא אם כן החברה תודיע אחרת במפורש בתנאים הנוספים לגבי כל קמפיין בנפרד.

2.2.    העמלות ישולמו למשפיעניות החל מצבירה של עמלה בסכום של 500 ש"ח (חמש מאות ש"ח) ומעלה. לא ניתן לצבור עמלות ללא משיכה מעל 500 ₪. משפיענית שהצטברו עבורה עמלות בגובה של פחות מ500 ₪ רשאית למשוך את העמלה הצבורה כאמור בתשלום אחד בסוף השנה הקלנדרית, ובאחריותה לפנות לחברה בבקשה למשוך את הכספים הללו ולספק את כל הפרטים הנדרשים באופן מלא ומדויק על מנת למשוך את העמלה כאמור.

2.3.    תנאי התשלום למשפיעניות שוטף +45 (ובכפוף לקבלת תשלום בפועל על ידי החברה מהלקוח כאמור להלן).

2.4.    התשלום בגין העמלות למשפיעניות יבוצע בהעברה בנקאית בלבד. משפיעניות עצמאיות יפיקו חשבונית מס/קבלה כנגד התשלום. באחריות המשפיענית לדאוג להעביר לחברה פרטי חשבון בנק מעודכנים להעברה, וככל שפרטי הבנק שנמסרו לחברה אינם מעודכנים, אין לחברה אחריות בגין כל העברה שתבוצע לחשבון בלתי מעודכן ו/או בגין כספים שנצברו במערכת ללא העברה למשפיענית ובאחריות המשפיענית לדאוג לעדכון פרטים לצורך העברת סכומים כאמור.

2.5.    זכאות המשפיענית לקבל את התשלום כמפורט לעיל מותנה בשני התנאים הבאים במצטבר: (א) מדובר במכירה מאושרת כפי שמוגדר להלן; (ב) החברה קיבלה את התשלום מהלקוח בגין המכירה.

2.6 באחריות המשפיענית לדווח האם היא עוסק פטור, מורשה או חברה בע"מ.

3.       רישום לתכנית השותפים

3.1.    רישום לתכנית השותפים מתבצע באמצעות מילוי בקשה בטופס המיועד ולאחר מכן במערכת והשלמת כל הפרטים האישיים הנדרשים. הנך מתחייבת למלא פרטים אישיים נכונים ומלאים ולא להשתמש בשמות בדויים, כינויים או כל אמצעים אחרים אשר נועדו להסוות את הזהות האמיתית שלך. החברה תאפשר הרשמה אך ורק למשפיעניות שהחברה מאשרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.2.    לאחר עיון בבקשה שהוגשה, החברה תודיע לך האם התקבלת כמשתתפת בתכנית השותפים והאם תוכלי להמשיך להרשמה למערכת. החברה תהיה זכאית לבקש ממך מידע נוסף לצורך השלמת הבקשה וכן לסרב להשתתפותך בתכנית השותפים מכל סיבה, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4.       התחייבויות החברה 

4.1.    החברה תשלם למשפיעניות עמלה בגובה של 5% (כפי שיפורסם בתנאים הנוספים מעת לעת) בגין כל מכירה מאושרת בלבד. "מכירה מאושרת" הינה מכירה שנרשמה במערכת ואשר עונה על כל התנאים המצטברים הבאים: (1) השלמת מכירה של מוצרי הלקוח שהוגדרו כמשתתפים בקמפיין; (2) המכירה בוצעה לצרכן אמיתי, ולא בוט ו/או תוכנת מחשב וכיוצא באלה; (3) הרכישה בוצעה באמצעות הקישורים או קוד קופון של המשפיענית שקיבלה דרך החברה (במידה וקיים); (4) המשפיענית אושרה להשתתפות בקמפיין על ידי החברה והלקוח (5); הרכישה לא התבטלה ו/או המוצר לא הוחזר על ידי הצרכן בזמנים הקבועים לכך בחוקי הצרכנות ו/או בתנאי הביטולים וההחזרות של הלקוח; (5) הרכישה הושלמה תוך הזמן שנקבע לקמפיין על ידי הלקוח ו/או החברה; וכן (6) לא נקבע לגבי הרכישה כאמור בשלב מאוחר יותר על ידי החברה כי הרכישה נעשתה באמצעות תרמית. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנכות ולקזז מסכומי העמלה המגיעים למשפיענית סכומים אשר שולמו לה ביחס לעסקאות שנקבע לגביהן בשלב מאוחר יותר שאינן עולות כדי  מכירה מאושרת כמשמעותה בהסכם זה.

4.2.    החברה תבצע מעקב על כמות המכירות המאושרות ותבצע את חישוב גובה העמלות המגיעות למשפיענית בהתאם. למשפיענית תהיה גישה לפירוט בדבר העמלות המגיעות לה במערכת. ככל שמשפיענית חולקת על אופן חישוב וגובה העמלה המגיעה לה, תמלא את טופס העסקאות לבירור לחברה תוך 48 שעות מיום ביצוע הרכישה שנעשתה בפועל. בקשה שלא תכלול מספר הזמנה וסכום רכישה לא תיבדק ולא יהיו לה יותר כל טענות בקשר עם חישוב העמלות.

ככל שלא מילאה את הטופס בזמן הנקוב, לא יהיו לה יותר כל טענות בקשר עם חישוב העמלות.

4.3.    באחריותה של כל משפיענית לבדוק את השלכות המס הפרטיות שלה בקשר עם העמלות ו/או ההשתתפות בתכנית, קבלת מתנות ו/או מוצרים מלקוחות וכיוב'. החברה לא מעניקה למשפיעניות ייעוץ מס ולמשפיעניות לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר עם חבויות המס ו/או תכנון המס ו/או התנהלות חשבונאית כזו או אחרת של המשפיעניות.

5.       סודיות

5.1.    הינך מתחייבת לשמור בסוד ולא לגלות, להראות או למסור בכל דרך, בין במשך תקופת השתתפותך כשותפה בתכנית השותפים ובין אם אינך משתתפת בסופו של דבר בתכנית השותפים ו/או לאחר שתחדלי להשתתף בתוכנית השותפים, לשום אדם או גוף, כל מידע הקשור לחברה ו/או תכנית השותפים  שנמסר לך כחלק מהתקשרותך עם החברה ו/או השתתפותך בתכנית השותפים ו/או בכל קמפיין, ובכלל זה מידע לגבי התקשרותך עם החברה ו/או מידע לגבי המערכת, קמפיינים ו/או מוצרים, שהגיע לידיעתך בכל אופן, לרבות בכתב, בעל פה, ועל גבי מדיה מכל סוג שהוא, לרבות מידע מסחרי, פיננסי, מקצועי, מידע אודות לקוחות, שותפות אחרות, שותפים עסקיים, פרטי לקוחות, פרטי משפיעניות, ספקים, מותגים, נציגים, וצדדים שלישיים כלשהם, תכניות עסקיות ומסחריות, פרטים בדבר הסכמים מסחריים ושיתופי פעולה, מחירים, סודות מסחריים, ידע מקצועי, קידום מכירות, נהלי עבודה, אסטרטגיות, תחזיות, מידע פיננסי, חוזים, התקשרויות, התחייבויות, ומידע או נתונים הקשורים לעובדי החברה, יועצים, נושאי משרה, דירקטורים ובעלי מניות וכן כל מידע שניתן לסווגו כסודי או שיש לחברה אינטרס לשמור עליו מפני צדדים שלישיים, מידע שלגביו חבה החברה חובת סודיות (בין חוזית ובין על פי דין) כלפי לקוח או אדם או גוף אחר, והגיע אליך במסגרת השתתפותך בתכנית השותפים בין אם סומן ובין אם לא סומן על ידי החברה כ'מידע סודי' ("המידע הסודי"). הנך מאשרת בזה כי המידע הסודי כאמור לעיל, הינו רכושה הבלעדי של החברה ו/או של לקוחותיה וכי אין ולא תהיינה לך כל תביעות, מכל מין וסוג, לגביו. המידע הסודי לא יכלול מידע שהינו פומבי, או נעשה פומבי שלא בשל הפרה של חובת סודיות לפי הסכם זה. תנאי שימוש אלה, לרובת התנאים הנוספים (כפי שהוגדרו לעיל) ייחשבו כמידע סודי.

5.2.    כמו כן, הנך מתחייבת בזה לא לעשות כל שימוש מכל סוג שהוא במידע הסודי, זולת אם – ורק עד כמה שהדבר דרוש – לצורך השתתפותך בקמפיינים ו/או בתכנית השותפים. הנך מתחייבת לנקוט במירב אמצעי הזהירות הסבירים על מנת למנוע את גילויו של מידע סודי לצד ג' כלשהו. ידוע לך כי גילוי מידע סודי עשוי לגרום נזקים אשר יהיה קשה לאמוד את היקפם הכספי, ולפיכך מוסכם עליך כי בכל מקרה של שימוש במידע סודי על ידך באופן הנוגד את ההסכם, תהיה החברה ו/או מי מלקוחותיה ו/או מי מטעמה רשאים לפנות לקבלת סעדים כגון צווי עשה ואל תעשה כנגדך בעניין זה.

6.       רישיון שימוש מוגבל וקניין רוחני

6.1.    החברה מעניקה לך רישיון מוגבל, אישי, שאינו ניתן להעברה לצד שלישי, ולא בלעדי לשימוש במערכת, כל זמן שאת חברה בתוכנית השותפים, וכל זמן שהחברה לא הפקיעה את הרישיון כאמור ממך לפי שיקול דעתה. הרישיון כולל את האפשרות לעשות שימוש בקישורים בכפוף לתנאי שימוש אלה.

6.2.    תכנית השותפים, מערכת השותפים, ובכלל זה הקישורים, אתרי הקמפיינים ודפי הנחיתה השונים וכל המסמכים והמידע הנלווים, וכל זכויות הקניין הרוחני הגלומות בהם (לרבות, מבלי להגביל, זכויות יוצרים, פטנטים, סודות מסחר, סימני מסחר וכל זכות קניין רוחני רלוונטית אחרת), הינם  קניינה הרוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים אשר העניקו רישיונות שימוש בהם לחברה (לרבות לקוחות החברה), ואין לך רשות להעתיק, לשכפל, להפיץ או כל זכות לעשות כל שימוש אחר בהם ללא שקיבלת אישור במפורש ובכתב מהחברה. כל הזכויות שלא ניתנו לך במפורש בהסכם זה שמורות עם החברה.

7.       זכויות בתוכן; מגבלות על התוכן

7.1.    בעצם העלאת תוכן בחשבונות שלך, את מצהירה כי הנך בעלת הזכויות הבלעדיות בתוכן ו/או קיבלת את כל האישורים והרישיונות הנדרשים מבעלי הזכויות החוקיים לעשות שימוש בתוכן זה  בחשבונות שלך באופן שבו עשית בו שימוש.

7.2.    לא תפרסמי בחשבונות שלך (במסגרת היותך שותפה בתכנית השותפים ובכלל) תכנים פוגעניים או בלתי חוקיים, לרבות, מבלי להגביל: (1) תוכן הפוגע ב ו/או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; ולרבות תוכן המפר את הזכות לפרטיות (2) תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; (3) תוכן המפר הוראות ו/או מדיניות שימוש ו/או הסכמים שלך עם הפלטפורמות ו/או רשתות המדיה החברתית בהם נמצאים החשבונות שלך; (4) תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; או המהווה שידול להפרת חוק או לדבר עבירה (5) תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בזכותו של אדם לפרטיות; (6)כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; (7) סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; (8) מידע בעל אופי או תוכן מטריד, מעליב, עוין, מאיים, גס, מפלה או גזעני; (9) כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; (10) מידע העלול לגרום נזק או לפגוע בצד שלישי ("תוכן אסור"). כמו כן לא תתחזי לאדם אחר במטרה להטעות כל גורם שתהיי עמו בקשר. לחברה יש זכות לפי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את השתתפותך בכל קמפיין ו/או בתכנית לאלתר (אף כי אין לחברה כל חובה לנטר את התכנים כאמור).

7.3.    מובהר בזאת כי בכל תקופת ההתקשרות עם החברה הנך מתחייבת לגלות גילוי נאות בחשבונות שלך ו/או בתכנים שלך כי (1)התוכן שלך והקישורים נועדו לקידום המותג ו/או מוצרי הלקוחות, (2)שהנך שותפה בתכנית השותפים (3) בדבר הטבות ומתנות שהנך מקבלת (ככל שתקבלי) במסגרת השתתפותך בקמפיין ו/או במערכת. בכל מקרה שייגרמו לחברה נזקים בשל אי עמידתך בהתחייבויות אלה, יהיה עליך לשפות את החברה בגין כל הנזקים ההפסדים וההוצאות שייגרמו לה בשל כך.

7.4.    הנך מתחייבת שלא לתת שום מצגים והתחייבויות לגבי תכנית השותפים, החברה, או לקוחותיה לרבות מוצרים של הלקוחות, למעט כפי שמתחייב מתנאי שימוש אלה.

7.5.    הנך מתחייבת לכך כי התוכן שתפרסמי ביחס לקמפיינים לא יזכיר באופן מטעה את העיצוב של אתרי הלקוחות ו/או דפי הקמפיינים ולא יעוצב או יוצג או יכיל מסרים, באופן אשר עלול להטעות צרכנים כך שניתן יהיה באופן סביר לחשוב או להבין שהתוכן שלך אושר על ידי החברה ו/או הלקוח   ו/או מהווה חלק מאתר הקמפיין ו/או נכסים אחרים של הלקוח, וזאת ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מהחברה.   מובהר כי  כל פניה ללקוח, ובכלל זה פניה לקבלת כל הסכמה כאמור תיעשה אך ורק באישור ו/או באמצעות החברה, לפי שיקול דעתה.

7.6.    מוסכם עליך כי לא תתחרי בחברה ו/או תעקפי את החברה לשם עבודה ישירות מול לקוחות, בין היתר באמצעות יצירת שיתופי פעולה , בין באופן ישיר ובין באופן עקיף,  עם לקוחות החברה שלא באמצעות החברה, למעט במידה ובידך הוכחות בכתובים כי עבדת ו/או שיתפת פעולה עמם עוד טרם תחילת ההתקשרות שלך עם החברה.

8.       סיום ההתקשרות

8.1.    הסכם זה יהיה בתוקף החל מהמועד בו אישרה החברה את בקשתך להשתתף בתכנית השותפים ו/או בקמפיין  ועד למועד בו הסתיימה ההתקשרות בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה.

8.2.    הנך רשאית לסיים התקשרות עם החברה בכל עת באמצעות הודעה לחברה, והסרה ומחיקה של כל הקישורים מהתוכן שלך ומהחשבונות שלך.

8.3.    החברה תהיה רשאית לסיים השתתפותך בקמפיין אחד או יותר או לסיים את השתתפותך בתכנית באופן כללי בכל עת ומכל סיבה שהיא, עם או ללא מתן התראה מוקדמת, באמצעות הודעה אליך בכתב. לאחר סיום התקשרות כאמור, החברה תבטל את הקישורים שלך.

8.4.    מיד לאחר סיום ההתקשרות בינך לבין החברה הנך מתחייבת (1) להפסיק להשתתף בכל קמפיין תחת תכנית השותפים (2) להסיר מכל החשבונות שלך את כל התכנים הקשורים לתכנית השותפים ו/או למוצרים הקשורים לקמפיינים של תכנית השותפים  (3) להסיר מכל החשבונות שלך כל תוכן או מידע המכיל קניין רוחני השייך לחברה או ללקוחותיה. החל ממועד סיום ההתקשרות לא תהיי רשאית להציג את עצמך כשותפה בתכנית השותפים ולא תהיי זכאית יותר לעמלות מהחברה ו/או לקוחותיה.

8.5.    על אף האמור לעיל תמשיכי להיות זכאית לעמלות בעד מכירות מאושרות אשר הושלמו טרם מועד סיום ההתקשרות איתך ואשר נצברו לטובתך.

9.       הצהרות והתחייבויות המשפיענית

9.1.    המשפיענית מתחייבת ומצהירה בזאת כי אין כל מניעה או איסור, על פי דין או הסכם אחר להתקשרותה בתנאי שימוש אלה, השתתפותה כשותפה בתכנית השותפים ולמילוי כל התחייבויותיה על פי תנאי שימוש אלה במלואן, ברמה מקצועית וגבוהה ולשביעות רצונם המלא של החברה.

9.2.    כמו כן המשפיענית מצהירה כי קראה היטב והבינה את האמור בהסכם זה וכן ערכה בדיקה עצמאית לענין כדאיות השתתפות בתכנית השותפים בכלל וכל קמפיין בפרט ואינה מסתמכת על כל מצג, הבטחה של החברה ו/או מי מטעמה.

9.3.    המשפיענית לא תפעל בשום דרך, בין אם באמצעים טכנולוגיים, התקנים או הסדרים שונים על מנת לבצע תרמית, להשפיע או לזייף מידע בקשר לקישורים ו/או למכירות המאושרות ו/או על מנת להפריע לפעילות של שותפות אחרות בתכנית השותפים ו/או לחרוג מההרשאה אשר ניתנה לה למערכת. פעולות אשר אסורות בהתאם לסעיף זה, כוללות, אך לא רק, שימוש באמצעים אוטומטיים על מנת להגדיל את כמות הקליקים (clicks) על הקישורים שלך, שימוש בתוכנות ריגול (spyware), תוכנות זדוניות (stealware) או כל אמצעים אחרים אשר נועדו לרמות גולשים

9.4.    המשפיענית לא תתקשר ישירות עם לקוחות החברה או תבצע כל פעולה שמשמעה ומהותה  עקיפת החברה, למתן שירותי קידום מכירות, בין של מוצרים המקודמים ו/או שקודמו במסגרת קמפיין שהמשפיענית השתתפה ו/או משתתפת בו, ובין מוצרים אחרים של אותו הלקוח, וזאת במשך כל זמן היותה משתתפת בתכנית המשפיעניות (בין אם בעבור הלקוח המסוים ובין אם לאו) ולמשך 6 חודשים נוספים לאחר מכן.

10.   התקשרות באמצעות נציג המשפיענית

10.1.     בעצם ההתקשרות, מצהירה המשפיענית בפני החברה כי מלאו לה 18 שנים. במקרה בו המשפיענית הינה קטינה (מתחת לגיל 18), התקשרות המשפיענית עם החברה תהיה באמצעות נציג המשפיענית ("הנציג") כמשמעותו של מושג זה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962 ("החוק") וטעונה אישורו.  על המשפיענית להודיע לחברה כי היא מתחת לגיל 18, ועל הנציג לחתום על מסמך אישור והסכמה בנוסח שיוצג על ידי החברה. ככל שהמשפיענית תמסור מידע כוזב לגבי גילה ו/או לא תמסור מידע כנדרש כאמור לעיל, לא יהיו למשפיענית ו/או לנציגה כל טענות או דרישות כלפי החברה ואו מי מטעמה בהקשר זה.

11.   הפרת תנאי השימוש

11.1.     מבלי לגרוע מזכויותיה בהתאם להסכם זה והסעדים הקבועים בהסכם זה ולפי כל חוק אחר, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לסרב לבצע תשלום עמלות בכל מקרה בו: (א) לפי לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, עולה חשד להפרת הסכם זה; או (ב) התקבלו תלונות לגבי השתתפות המשפיענית בתוכנית השותפים אשר מהותן עולה כדי הפרת הסכם זה.

11.2.     בכל מקרה של הפרה של תנאי שימוש אלה החברה תהיה רשאית לגלות את פרטי ההתקשרות של המשפיענית וזהותה לגורמי אכיפת החוק ו/או לכל רשות ו/ואו כל צד שלישי אשר ניזוק כתוצאה מפעילות של המשפיענית.  

12.   שיפוי

12.1.     המשפיענית מתחייבת לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה ובעלי מניותיה, בכל מקרה שבו ייגרם לחברה נזק, הפסד או הוצאה כלשהם, ובכלל זה הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, עקב תביעת צד שלישי את החברה המבוססת על עילה שיסודה (א) הפרת תנאי השימוש על ידי המשפיענית לרבות הפרת כל מצג ו/או התחייבות שנתנה משפיענית; (ב) שימוש בלתי מורשה במערכת השותפים (כפי שהוגדרה להלן); וכן (ג) הפרת זכויות קניין רוחני, הפרת זכות לפרטיות ו/או הפרת כל חוק אחר באמצעות התכנים שפרסמה המשפיענית  ו/או פעילותה כשותפה בתכנית השותפים.

13.   היעדר מצגים והגבלת אחריות

13.1.     למעט כאמור במפורש בהסכם זה, החברה אינה מציגה כל מצג ביחס לתכנית השותפים (לרבות, המערכת, הקישורים, הקמפיינים וכל החומרים הנלווים אליהם) ("מערך התוכנית")וכל אלו מסופקים כמות שהם (“As Is”) ללא אחריות או התחייבות מכל סוג שהוא בין אם מפורשת ובין אם משתמעת. החברה אינה מתחייבת כי מערך התוכנית או כל חלק ממנו יעמוד בציפיות המשפיענית, ייצר למשפיענית תוצאות כאלה או אחרות, יביא למשפיענית תועלות או הכנסות כלשהן, כי  השימוש במערך התוכנית יהיה ללא הפרעה או ללא שגיאות או כי כל מצבי השגיאה יתוקנו. החברה אינה מציגה כל מצג לגבי מוצרי הלקוחות, איכותם, מאפייניהם, הביקושים הקיימים להם, היכולת או האפשרות למכור אותם או לייצר להם ביקושים, ואינה מתחייבת כי המשפיענית תצליח לייצר עמלות כלשהן.

13.2.     החברה לא תישא בשום מקרה באחריות לכל נזק עקיף או תוצאתי מכל סוג שהוא (לרבות אך מבלי לגרוע, נזקים תוצאתיים, מיוחדים או מקריים, אובדן רווחים, הפרעה לעסק, אובדן מידע עסקי או כל נזק כספי או אחר) כתוצאה משימוש המשפיענית או חוסר יכולת להשתמש במערך התוכנית או כל חלק ממנה, ו/או מעשה או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה וזאת אף אם המשפיענית התריעה מפני אפשרות לנזקים אלה.

13.3.     בכל מקרה, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, אחריותה הכוללת והסופית של החברה לנזקים מכל סוג שהוא מוגבלת בזאת לסכום העמלות ששולם בפועל במצטבר על-ידי החברה למשפיענית, במהלך 6 החודשים שקדמו לאירוע שגרם לנזק כאמור. הצדדים מסכימים כי חלוקת הסיכון המגולמת בסעיף זה מהווה אומדן נכון וסביר של חלוקת האחריות בין הצדדים בהתחשב באופי טיב והיקף העסקה המגולמת בהסכם זה, וכי מגבלת אחריות זו הינה חלק מהותי בהסכם, ובלעדיה לא הייתה החברה מסכימה לאשר את השתתפות המשפיענית בתכנית ו/או לאפשר לה להשתמש במערך התכנית בהתאם לתנאי הסכם זה.

14.   מדיניות פרטיות. לצורך השתתפות בתכנית השותפים תתבקשי להעביר להחברה פרטי מידע אישיים. איסוף, עיבוד והעברה של מידע אישי על ידי החברה מוסדר באמצעות מדיניות הפרטיות של החברה אשר נמצאת כאן ("מדיניות פרטיות") ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.  

15.   הדין החל וסמכות השיפוט. הסכם זה כפוף לדיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם. הצדדים מתחייבים בזאת לעשות מאמצים בתום לב על מנת ליישב מחלוקות כלשהן שיתגלעו ביחס להסכם זה. בהיעדר הסדר בהסכמה, כל המחלוקות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוגע לפרשנות ו/או ביצוע ו/או ביטול ההסכם יהיו נתונים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו.

16.   שונות

16.1.     הסכם זה מבטא באופן מלא וממצה את הסכמת הצדדים לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בו, והוא מחליף ומבטל כל מצג, הסכם, משא ומתן, וכל מסמך אחר ששררו או הוחלפו בין הצדדים בנושאים ובעניינים האמורים בין אם בעל פה או בכתב. שינוי לתנאי הסכם זה יהיה אך ורק במסמך כתוב החתום על ידי החברה והמשפיענית ואשר מתייחס במפורש לכך שהוא נועד לסטות בהסכם זה.

16.2.     המשפיענית לא תהיה רשאית להעביר, להמחות, או לשעבד איזה מזכויותיה או התחייבויותיה תחת תנאי שימוש אלה לאף גורם אחר, ללא קבלת הסכמת החברה, מראש ובכתב. החברה תהיה רשאית להעביר את זכויותיה וחובותיה בהתאם לתנאי שימוש אלה, בכל דרך שהיא  ובכל עת  באמצעות מתן הודעה למשפיענית.

16.3.     החברה רשאית לשנות הסכם זה, לרבות את התנאים הנוספים לגבי קמפיין ספציפי או כולם, בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ו/או על פי דרישת לקוחות החברה. החברה תמסור למשפיעניות הודעה בדבר שינויים מהותיים בתנאי ההסכם באמצעות המערכת ו/או באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שנמסרה על ידי המשפיענית. המשך השימוש במערך התכנית (לרבות במערכת ו/או בקישורים) לאחר פרסום גרסה מעודכנת של הסכם זה ו/או קבלת עדכון בדבר שינוי תנאים נוספים, מהווה הסכמה של המשפיענית לתנאים המעודכנים. יהיה זה אך ורק באחריותה של המשפיענית להתעדכן בכל עת בנוסח תנאי השימוש העדכניים.

16.4.     כמו כן, מובהר כי אין בהתקשרות בין החברה והמשפיענית דבר אשר יתפרש כיצירת קשר של שותפות, מיזם משותף, או סוכנות בין הצדדים, ולא יתקיימו כל יחסי עובד-מעביד בין החברה למשפיענית.

16.5.     כל הודעה אשר נשלחת על ידי החברה למשפיענית לכתובת הדואר האלקטרונית/ווטסאפ/הודעת SMS/טלפון או כל דרך התקשרות אחרת אשר סופקה על ידה תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בעת קבלת אישור מסירתה. המשפיענית מתחייבת להודיע לחברה בכתב וללא דיחוי על כל שינוי בכתובתה או פרטים אחרים שמסרה לחברה.

 

תנאי שימוש אלה מעודכנים נכון ליום ה26 בספטמבר 2021

****